Landelijke prescriptieregeling Zilveren Kruis

De VJA benoemt in haar visiedocument een aantal randvoorwaarden, taken- en bevoegdheden die apothekers nodig hebben voor optimale farmaceutische zorg (visiedocument VJA). Hieronder vallen o.a. medicatiebegeleiding, medicatiebewaking, het op een juiste manier kunnen ter hand stellen van een geneesmiddel, preventie en een dienstverlening die aansluit op de wensen en behoeften van de patiënt. Dit rijmt niet geheel met de plannen van Zilveren Kruis. (BRON: VJA)

Eind oktober heeft de KNMP met de LHV, NHG en NVZA per brief het ministerie van VWS om spoedberaad gevraagd. Aanleiding is het feit dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis ingaat tegen de eerder overeengekomen landelijke prescriptieregeling. Apothekers en artsen maken zich ernstig zorgen over het voornemen om een voorschrijf- en uitgiftetermijn van een jaar te hanteren.

Uit publicaties van Zilveren Kruis op haar website blijkt dat de verzekeraar voorschrijft dat alle multisource geneesmiddelen die minder kosten dan 500 euro per maand (27 DDD) in principe voor een heel jaar moeten worden voorgeschreven en afgeleverd. Dit betreft 99 procent van alle multisource middelen. De facto stelt Zilveren Kruis dat bij vrijwel alle multisource geneesmiddelen (70 procent van de gebruikte receptplichtige geneesmiddelen) een voorschrijf- en aflevertermijn van een heel jaar moet worden gehanteerd.

Al eerder in het jaar uitten artsen en apothekers hun zorgen. Zo stuurden zij op 24 april 2017 een briefaan VWS. Vooralsnog zag VWS geen reden te interveniëren, omdat het ministerie de bevestiging van Zilveren Kruis kreeg dat zij de landelijke prescriptieregeling zou blijven volgen. Apothekers en artsen vragen VWS nu als regievoerder een spoedoverleg te organiseren.

Met het prescriptiebeleid zoals Zilveren Kruis dat voorstelt voor 2018 en verder, ondermijnt Zilveren Kruis de medicatieveiligheid en adequate farmaceutische patiëntenzorg. Het door Zilveren Kruis voorgestelde beleid zal leiden tot een aanzienlijke verspilling van geneesmiddelen en heeft onverantwoorde effecten op de beschikbaarheid van geneesmiddelen.