CAO

Cao Apothekers in dienstverband

Begin 2016 stelden de cao-partijen Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) aan werkgeverszijde en de Landelijke Vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) aan werknemerszijde de tekst van de allereerste Cao Apothekers in dienstverband vast.

De Arbeidsvoorwaardenregeling Loondienst Apothekers van de KNMP vormde voor de cao-partijen het vertrekpunt voor deze eerste cao. Intussen zijn de bepalingen uit de arbeidsvoorwaardenregeling geactualiseerd en gemoderniseerd, en in de definitieve cao-tekst opgenomen. Verder is het Professioneel Statuut van de beroepsvereniging van de KNMP is van toepassing op de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Het Professioneel Statuut is opgenomen als bijlage.

Opleidingscontract en de ketenregeling

Door de Wet Werk & Zekerheid is per 1 juli 2015 de hoeveelheid en duur van opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (ketenregeling) beperkt. Door de huidige ketenregeling kunnen er maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten voor de duur van maximaal twee jaar. In de praktijk van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist lopen werkgevers en werknemers (ApIOSsen) tegen deze ketenregeling aan, wat tot gevolg kan hebben dat het volgen en afronden van de vervolgopleiding wordt belemmerd. De cao-partijen hebben dan ook gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid die de wet biedt om bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die worden gesloten met ApIOSsen de ketenregeling niet van toepassing te verklaren.

Voor wie geldt de cao?

De Cao Apothekers in dienstverband geldt voor apothekers werkzaam bij een apotheek die is aangesloten bij de VZA. In totaal gaat het om circa 1.000 apothekers. ASKA, de werkgeversorganisatie van de ketens, verliet destijds de cao-tafel. Voor de apothekers in dienst van een ketenapotheek geldt de cao daarmee niet. De cao-partijen werken toe naar een cao die geldt voor alle openbare apothekers in dienstverband (circa 2.000). Een uniform en toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenkader voor de hele sector staat voorop.

Ik werk bij een bij de VZA aangesloten apotheek. Wat betekent de cao voor de voorwaarden en afspraken in mijn huidige arbeidsovereenkomst?

Voor apothekers die werkzaam zijn bij een werkgever die lid is van VZA zijn de afspraken in de cao bindend. Aangezien de cao het karakter heeft van een minimumregeling kan er op lokaal niveau of met de individuele apotheker betere of meer afspraken worden overeengekomen. Heb je betere afspraken dan de huidige cao, dan zijn en blijven die van toepassing. Zijn je arbeidsvoorwaarden minder dan in de cao staat, dan moet de werkgever deze verbeteren tot minstens het niveau van de cao.

Beëindiging samenwerkingsovereenkomst LAD – KNMP

Ondanks enorm veel inspanning van de VJA heeft de LAD op 11 juli 2019 tot onze grote spijt besloten de samenwerkingsovereenkomst met de KNMP éénzijdig op te zeggen. Dit is besloten tijdens een bestuurlijk overleg tussen de LAD en de KNMP. Dit heeft tot gevolg dat de LAD stopt met de collectieve belangenbehartiging van apothekers in dienstverband. Dit betekent dat de VZA en de LAD geen nieuwe cao meer zullen afspreken.

Desondanks heeft de LAD aangegeven de individuele belangen van de apothekersleden nog te willen blijven behartigen. Dit betekent dat apothekers voor individuele vragen nog steeds terecht kunnen bij de LAD. 

Vervolg op huidige cao

Het stoppen van de LAD betekent niet het einde van de cao. De huidige cao is niet ontbonden. De afspraken in de Cao Apothekers in dienstverband blijven dus geldig voor apothekers werkzaam bij een apotheek die is aangesloten bij de VZA.

Daarnaast voeren de VZA en VJA verkennende gesprekken over het voortzetten van de cao. Namens de VJA zijn Chuck van de Cappelle (secretaris) en Bernard Smals (bestuurslid Politieke en Maatschappelijke zaken) hierbij betrokken. De VJA zet zich stevig in voor de werknemersbelangen. Maar dat gaat niet vanzelf. Word dus lid en versterkt onze kracht aan de cao-tafel!

Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaardengesprek

Een arbeidsovereenkomst kan als uitgangspunt de bovengenoemde cao hebben. Voor de ketenapotheken geldt dat ze andere voorwaarden kunnen aanbieden in een arbeidsovereenkomsten.

Welke zaken zijn van belang, en waar moet je op letten als je over je arbeidsvoorwaarden onderhandelt? In de onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden kun je over het salaris onderhandelen.

Bespreek tijdens je arbeidsvoorwaardengesprek in ieder geval de voorwaarden rondom de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist: mag je in opleiding, is je werkgever wel geregistreerd als Apotheker Opleider en is de apotheek een erkende opleidingsapotheek?

Daarnaast is het mogelijk om over andere (secundaire) arbeidsvoorwaarden te onderhandelen, bijvoorbeeld het verrichten van diensten en vergoeding hiervan, ATV-dagen, of een winstdelingsregeling of een 13e maand. Ook zaken als werkuren (38- vs. 40-urige werkweek) en overwerk (uitbetalen of ‘uren voor uren’), je taken en bevoegdheden, de verdeling van de pensioenpremie, en betaling van het lidmaatschap van beroepsverenigingen (KNMP, VJA) kun je bespreekbaar maken.

Tip: laat je conceptarbeidsovereenkomst lezen door de VJA.