CAO

 

Cao Apothekers in dienstverband

Begin 2016 stelden de cao-partijen Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) aan werkgeverszijde en de Landelijke Vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) aan werknemerszijde de tekst van de allereerste Cao Apothekers in dienstverband vast.

De Arbeidsvoorwaardenregeling Loondienst Apothekers van de KNMP vormde voor de cao-partijen het vertrekpunt voor deze eerste cao. Intussen zijn de bepalingen uit de arbeidsvoorwaardenregeling geactualiseerd en gemoderniseerd, en in de definitieve cao-tekst opgenomen. Verder is het Professioneel Statuut van de beroepsvereniging van de KNMP is van toepassing op de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Het Professioneel Statuut is opgenomen als bijlage.

 

Opleidingscontract en de ketenregeling

Door de Wet Werk & Zekerheid is per 1 juli 2015 de hoeveelheid en duur van opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (ketenregeling) beperkt. Door de huidige ketenregeling kunnen er maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten voor de duur van maximaal twee jaar. In de praktijk van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist lopen werkgevers en werknemers (ApIOSsen) tegen deze ketenregeling aan, wat tot gevolg kan hebben dat het volgen en afronden van de vervolgopleiding wordt belemmerd. De cao-partijen hebben dan ook gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid die de wet biedt om bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die worden gesloten met ApIOSsen de ketenregeling niet van toepassing te verklaren.

 

Voor wie geldt de cao?

De Cao Apothekers in dienstverband geldt voor apothekers werkzaam bij een apotheek die is aangesloten bij de VZA. In totaal gaat het om circa 1.000 apothekers. ASKA, de werkgeversorganisatie van de ketens, verliet destijds de cao-tafel. Voor de apothekers in dienst van een ketenapotheek geldt de cao daarmee niet. De cao-partijen werken toe naar een cao die geldt voor alle openbare apothekers in dienstverband (circa 2.000). Een uniform en toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenkader voor de hele sector staat voorop.

 

Wat doet de LAD voor de leden in de ketens?

De LAD behartigt niet alleen de collectieve werknemersbelangen via de cao, maar ook de individuele belangen van alle leden en dus ook de apothekersleden uit de ketens. Zo kunnen apothekers in dienst bij een ketenapotheek voor ondersteuning terecht bij juristen van het Kennis- en Dienstverleningscentrum van de LAD.

 

Ik werk bij een bij de VZA aangesloten apotheek. Wat betekent de cao voor de voorwaarden en afspraken in mijn huidige arbeidsovereenkomst?

Voor apothekers die werkzaam zijn bij een werkgever die lid is van VZA zijn de afspraken in de cao bindend. Aangezien de cao het karakter heeft van een minimumregeling kan er op lokaal niveau of met de individuele apotheker betere of meer afspraken worden overeengekomen. Heb je betere afspraken dan de huidige cao, dan zijn en blijven die van toepassing. Zijn je arbeidsvoorwaarden minder dan in de cao staat, dan moet de werkgever deze verbeteren tot minstens het niveau van de cao. Werkt je werkgever niet hieraan mee, dan is het verstandig dit te melden bij het Kennis en DienstverleningsCentrum van de LAD.

 

Hoe staat het met het pensioen?

De cao-partijen werken aan een passende en toekomstbestendige pensioenregeling. Naast de inhoud en kwaliteit van de regeling gaat het dan ook om zaken als voorwaarden en de financiële gevolgen, ofwel de premie. Maar ook over de governance: wat hebben wij als vertegenwoordiger van loondienstapothekers straks te vertellen over de inhoud van de regeling?

 

Vervolg op huidige cao

VZA en LAD hebben het overleg over een volgende cao inmiddels voortgezet. De VJA speelt een actieve rol aan deze overlegtafel. Namens de VJA maken Bernard Smals (Politieke en Maatschappelijke zaken) en Chuck van de Cappelle (Secretaris) deel uit van de onderhandelingsdelegatie.

Cao-partijen hebben voor de volgende cao met elkaar afgesproken om de bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten verder uit te werken. Daarnaast vinden de cao-partijen het belangrijk dat apothekers in de gelegenheid worden gesteld om zich te specialiseren tot openbaar apotheker. Daarom hebben ze afgesproken om in de eerstvolgende cao te bezien op welke manier de arbeidsvoorwaardelijke componenten ten aanzien van onder meer de arbeidsduur en opleidingsdagen van de ApIOSsen op een moderne manier kunnen worden vormgegeven. Belangrijke thema’s aan de onderhandeltafel zijn verder onder meer een generieke regeling voor de vergoeding van persoonlijke kosten en de verzekering bij arbeidsongeschiktheid.

De VJA zet zich stevig in voor de werknemersbelangen. Maar dat gaat niet vanzelf. Word dus lid en versterkt onze kracht aan de cao-tafel!

Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaardengesprek

Een arbeidsovereenkomst kan als uitgangspunt de bovengenoemde cao hebben. Voor de ketenapotheken geldt dat ze andere voorwaarden kunnen aanbieden in een arbeidsovereenkomsten.

Welke zaken zijn van belang, en waar moet je op letten als je over je arbeidsvoorwaarden onderhandelt? In de onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden kun je over het salaris onderhandelen.

Bespreek tijdens je arbeidsvoorwaardengesprek in ieder geval de voorwaarden rondom de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist: mag je in opleiding, is je werkgever wel geregistreerd als Apotheker Opleider en is de apotheek een erkende opleidingsapotheek?

Daarnaast is het mogelijk om over andere (secundaire) arbeidsvoorwaarden te onderhandelen, bijvoorbeeld het verrichten van diensten en vergoeding hiervan, ATV-dagen, of een winstdelingsregeling of een 13e maand. Ook zaken als werkuren (38- vs. 40-urige werkweek) en overwerk (uitbetalen of ‘uren voor uren’), je taken en bevoegdheden, de verdeling van de pensioenpremie, en betaling van het lidmaatschap van beroepsverenigingen (KNMP, VJA) kun je bespreekbaar maken.

Tip: laat je conceptarbeidsovereenkomst lezen door de VJA.