Werkgroepen

Als bestuur nemen wij deel aan verschillende landelijke werkgroepen, omdat wij het belangrijk vinden om mee te denken over de inrichting van het zorglandschap. De werkgroepen waar wij momenteel aan deelnemen, worden hieronder weergegeven.

 

Centraal college

Het Centraal College (CC) specialismen farmacie is ingesteld door de KNMP en stelt conform artikel 14 van de Wet BIG regels met betrekking tot de registratie als specialist en de erkenning van opleidingsinstellingen voor een specialisme. Er zijn momenteel twee (wettelijk erkende) specialismen: de ziekenhuisfarmacie en de openbare farmacie. De titels van ziekenhuisapotheker en openbaar apotheker zijn daarmee wettelijk beschermd. Het CC bestaat uit gewone leden (met een besluitvormende stem) en adviserende leden. De gewone leden zijn (apotheker)specialisten en apothekers in opleiding tot specialist.

 

Stuurgroep project Modernisering vervolgopleiding openbare farmacie (VOF)

De stuurgroep modernisering vervolgopleiding openbare farmacie bestaat uit verschillende afgevaardigden die met de VOF gemoeid zijn. Hierin wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen in het veld en uit deze stuurgroep wordt advies gegeven aan de VOF.

 

Klankbordgroep vervolgopleiding openbare farmacie (VOF)

De klankbordgroep VOF bestaat uit 8 AIOS uit de 8 verschillende startcohorten van de VOF. Het doel van de klankbordgroep is elkaar op de hoogte houden van de verschillende ontwikkelingen die zich nu tegelijkertijd aan het afspelen zijn binnen de vervolgopleiding/specialisme en de rol van de VJA daarin.

 

Jonge Zorg Denktank

De Jonge Zorgdenktank is een groep van jonge professionals in de zorg die met elkaar discussieert en van elkaar leert. Onze overtuiging is dat we daarmee ons eigen werk en zo de zorg in Nederland verbeteren. De denktank komt vier maal per jaar een avond samen bij een van de deelnemende partijen, die zijn of haar professie toelicht en laat zien hoe dit raakt met het werk van andere deelnemers. Zo ontstaat er inzicht in en begrip van elkaars werk. Daarnaast organiseert de Jonge Zorgdenktank éénmaal per jaar het ZorgSamenEvent voor alle geïnteresseerde jonge professionals in de zorg.

 

Werkgroep ‘Pictogrammen voor beter medicatiegebruik’ van het CBG

Verkenning gebruik van pictogrammen bij medicijninformatie en mogelijkheden om tot meer uniformiteit te komen.

 

Werkgroep Zorg 2025

Namens de VJA is het bestuurslid Politieke & Maatschappelijke zaken de vice-voorzitter binnen de Werkgroep Zorg 2025. Momenteel is dat Marianna Abadier. De werkgroep is een discipline-overstijgende samenwerking bestaande uit zorgprofessionals (in opleiding) met verschillende achtergronden. De werkgroep bestaat onder andere uit medisch specialisten in opleiding, huisartsen in opleiding en (ziekenhuis)apothekers (in opleiding). De werkgroep ziet zichzelf als nieuwe, frisse generatie en is de toekomst van de zorg. Daarom wil de werkgroep meedenken over het vormgeven van de zorg, nu en in de toekomst.

Momenteel wordt er gewerkt aan het derde visiedocument. Eerder publiceerde de werkgroep de visiedocumenten Coach, Cure & Care 2025 en Coaching – Who Cares?.

Meer informatie over de werkgroep is te vinden via http://www.wz2025.nl.