Pensioen

Hoe is mijn pensioen geregeld?

Als openbaar apotheker bouw je verplicht pensioen op bij beroepspensioenfonds SPOA. Als beginnend apotheker dien je jezelf aan te melden via het formulier op www.spoa.nl. Op basis van je salaris stelt SPOA vast wat je pensioenpremie is en krijg je ieder kwartaal een factuur toegestuurd. Als je in dienst bent bij een apotheek die is aangesloten bij de VZA val je onder de cao Apothekers in dienstverband. In deze cao is afgesproken dat de werkgever 2/3 van de pensioenpremie betaalt en de werknemer 1/3. Werk je niet bij een VZA-apotheek, kijk dan goed wat er in je contract staat over de verdeling van de pensioenpremie.

BPOA is als beroepspensioenvereniging verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling, vergelijkbaar met de rol die sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hebben bij een bedrijfstakpensioenfonds. Bij je aanmelding bij SPOA is het daarom verstandig ook lid te worden van BPOA via www.BPOA.nl. Dan heb je een stem in de ledenvergadering en kun je meepraten over de toekomst van je pensioen. Het lidmaatschap van BPOA brengt geen extra kosten met zich mee. De kosten van de beroepspensioenvereniging worden verrekend met het pensioenfonds SPOA.

Wat houdt de pensioenregeling in?

De pensioenregeling moest op 1 januari 2015 worden aangepast vanwege de veranderde wet- en regelgeving. Tegelijkertijd is gekeken wat een passend pensioen is voor de beroepsgroep. In aanloop naar de nieuwe regeling zijn continu partijen betrokken die de verschillende groepen apothekers vertegenwoordigen. Zo is er regelmatig overleg geweest met de KNMP, LAD, VJA, NAPCO, VZA en ASKA. Dit is gedaan om een regeling te ontwikkelen die kan rekenen op een breed draagvlak binnen de beroepsgroep.

Informatie over de pensioenregeling is te vinden op de site van SPOA. Om de regeling ook voor jonge deelnemers zo aantrekkelijk mogelijk te laten zijn, is ervoor gekozen het pensioen jaarlijks op te bouwen met 1,3% van de pensioengrondslag. Deze opbouw stijgt jaarlijks met een vaste indexatie van 1,5% (ongeacht de financiële situatie van het fonds). Dit is vooral voordelig voor jongere deelnemers omdat die langer profiteren van de vaste stijging tot 67 jaar. Dit maakt de regeling meer toekomstbestendig en vooruitstrevend. Naast ouderdomspensioen biedt de pensioenregeling ook een partnerpensioen en een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De pensioenpremie bedraagt 22,7% van de pensioengrondslag.

Wat levert de ingelegde premie op?

Een 30-jarige deelnemer ontvangt in de huidige situatie vanaf pensioenleeftijd 67 in totaal circa € 1,60 aan verwachte pensioenuitkeringen per ingelegde euro (toekomstige indexaties niet meegerekend). Rekening houdend met de vaste indexatie van 1,5% tot de 67‑jarige leeftijd, is de som van de verwachte pensioenuitkeringen vanaf pensioenleeftijd 67 circa € 2,50 per ingelegde euro op de pensioenleeftijd.

Ook een 50-jarige deelnemer ontvangt in de huidige situatie circa € 1,60 aan verwachte pensioenuitkeringen vanaf pensioenleeftijd 67 per ingelegde euro (toekomstige indexaties niet meegerekend). Rekening houdend met de huidige vaste indexatie van 1,5% tot de 67‑jarige leeftijd, is de verwachte som van de pensioenuitkeringen circa € 1,95 per ingelegde euro op de pensioenleeftijd.

De genoemde uitkeringen bestaan uit ouderdoms- en partnerpensioen. Dit is een berekening op basis van de huidige situatie: de aanspraak in 2016 en de huidige levensverwachting vanaf pensioenleeftijd 67. Toekomstige variabelen, voorwaardelijke indexaties of kortingen zijn niet meegenomen. Ook andere gebeurtenissen in de toekomst kunnen dit bedrag nog veranderen. Denk aan ontwikkelingen op de financiële markten, veranderende belastingwetgeving of verdere toename van de levensverwachting. De kans is zeer groot dat dit ook gebeurt. Hiermee houden wij bij deze berekening geen rekening. Vandaar dat het verstandig is om periodiek naar de ontwikkeling van je pensioen te kijken op www.spoa.nl.

Wat speelt er momenteel?

De lage rente is een probleem waar ieder pensioenfonds mee te maken heeft, ook SPOA. Door deze lage rente en de stijgende levensverwachting daalt de dekkingsgraad van het fonds. De rente zorgt er ook voor dat de huidige premie mogelijk niet voldoende is om het gewenst pensioen in te kopen. Dit wordt door SPOA in de gaten gehouden. Als de premie onvoldoende blijkt, geldt in het afgesproken (en door de leden van BPOA goedgekeurde) pensioensysteem dat de toekomstige opbouw wordt verlaagd. De premie wordt in dat geval niet verhoogd.

Wat kan ik doen?

Als beginnend apotheker dien je jezelf aan te melden via het formulier op www.spoa.nl. Bij je aanmelding bij SPOA is het daarom verstandig ook lid te worden van BPOA (via www.BPOA.nl).

SPOA houdt je periodiek op de hoogte van je pensioen via de nieuwsbrief en het jaarlijkse pensioenoverzicht. Jaarlijks organiseert SPOA een deelnemersbijeenkomst waar de financiële situatie van het pensioenfonds uiteen wordt gezet en deelnemers terecht kunnen met vragen.

BPOA heeft een aantal keer per jaar een ledenvergadering. Tijdens deze vergaderingen informeert het bestuur de leden over actuele zaken en kunnen vragen worden gesteld. Over belangrijke zaken, zoals aanpassing van de pensioenregeling, wordt gestemd. De ledenvergaderingen zijn vaak gecombineerd met een deelnemersvergadering van SPOA. Door bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn blijf je op de hoogte en heb je een stem in het pensioendossier.

Meer informatie over je pensioen vind je op www.spoa.nl. Vragen over alles wat met pensioen te maken heeft kun je stellen via spoa@azl.eu.